Pages

ANALYSIS OF REALIZED VOLATILITY ESTIMATORS OF EUROPEAN STOCK INDICES
ANALYSIS OF REALIZED VOLATILITY ESTIMATORS OF EUROPEAN STOCK INDICES
Mario Matković
This Thesis investigates intraday price observations for six European emerging stock markets and explores the effectiveness of range-based volatility estimators with an empirical analysis. The theory of Realized Volatility utilizes intraday data to estimate the integrated volatility. However, Realized Volatility is often biased due to microstructure noise. The Two Times Scale Estimator is an unbiased estimator of the integrated volatility. For each of the indices a consistent and...
DETERMINANTE USPJEHA DIGITALNIH USLUGA U  VISOKOM OBRAZOVANJU
DETERMINANTE USPJEHA DIGITALNIH USLUGA U VISOKOM OBRAZOVANJU
Tea Mijač
Institucije visokog obrazovanja danas se susreću s mnoštvom izazva, a među njima posebno se ističe digitalna transformacija. Posljedica digitalne transformacije brojne su digitalne usluge koje studenti ocjenjuju kao lošijima uspoređujući ih s komercijalnim uslugama. Istaknuta je važnost digitalnih usluga potpornih aktivnosti koje studentima olakšavaju studiranje i omogućuju im fokus na učenje. Digitalne usluge potrebno je promatrati u kontekstu discipline informacijskih sustava,...
Determinante izbora tečajnih režima posttranzicijskih zemalja u procesu eurointegracije
Determinante izbora tečajnih režima posttranzicijskih zemalja u procesu eurointegracije
Zoltan Ćorić
U radu se analiziraju determinante izbora tečajnih režima u razdoblju od 1995. do 2014. godine u posttranzicijskim zemljama u procesu eurointegracije. Cilj istraživanja je utvrditi vezu između determinanti tečajnih režima za koje se smatra da imaju pretpostavljeni utjecaj na njihov izbor u posttranzicijskim zemljama u procesu eurointegracije i tečajnih režima. Za potrebe analize tečajni režimi su podijeljeni u dvije kategorije: fiksni i ostali tečajni režimi. Prilikom svrstavanja...
Doprinos javnih atributa nacionalnih parkova cijeni hotelskog proizvoda
Doprinos javnih atributa nacionalnih parkova cijeni hotelskog proizvoda
Ante Mandić
Ukoliko ga promatramo holističkim pristupom, turistički proizvod se može analizirati kao skup privatnih i javnih atributa, koji integrirani doprinose njegovoj vrijednosti iskazanoj u obliku cijene koju je posjetitelj spreman platiti. Privatna sfera turističkog proizvoda odnosi se na sve one elemente na koje kreatori turističkog proizvoda mogu direktno utjecati. Javna sfera turističkog proizvoda odnosi se na sve one destinacijske elemente, elemente okruženja, na koje dionici na mikro...
EKONOMSKA REGULACIJA MEĐUOPERATORSKOG PORAVNANJA I UPRAVLJANJA ZAGUŠENJIMA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE
EKONOMSKA REGULACIJA MEĐUOPERATORSKOG PORAVNANJA I UPRAVLJANJA ZAGUŠENJIMA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Dubravko Sabolić
Ova je disertacija usredotočena na opći dizajn tržišta električne energije koji će omogućiti istovremeno spajanje teoretski bilo kojeg broja individualnih tržišta i distribuirati mrežne eksternalije na ekonomski utemeljen način između operatora prijenosnih sustava koji upravljaju svojim mrežama u potpuno interkonektiranom mrežnom sustavu. Glavno političko ograničenje u istraživanju svodilo se na izostanak središnje koordinacije između uključenih operatora sustava, što je...
Identifikacija strukture neuronske mreže u mjerenju očekivane inflacije
Identifikacija strukture neuronske mreže u mjerenju očekivane inflacije
Tea Poklepović
Neuronske mreže (NM) je prikladno koristiti u analizi vremenskih nizova u uvjetima narušenih pretpostavki, tj. u uvjetima „nenormalnosti“ i nelinearnosti. Svrha rada je istražiti nedostatke NM te predložiti načine kojima se ti nedostaci mogu otkloniti s ciljem identifikacije strukture NM koja će se najbolje prilagoditi inflacijskim očekivanjima. Polazi se od teorijskog modela koji uključuje karakteristike inflacije potražnje i inflacije troškova. Pri tom se koriste varijable...
Implementacija koncepcije marketinga u funkciji unapređenja performansi gradova
Implementacija koncepcije marketinga u funkciji unapređenja performansi gradova
Davor Širola
Gradske uprave u Republici Hrvatskoj djeluju u okruženju koje ne obvezuje, niti kontinuirano preporuca aktivnosti za bolje zadovoljavanje korisnika lokalnih javnih usluga. Pored toga problem istraživanja ovog doktorskog rada predstavlja i razina razumijevanja gradskih uprava o potrebi djelotvornijeg i ucinkovitijeg funkcioniranja radi usluživanja graana i drugih dionika, posebno u kontekstu percipirane monopolisticke pozicije lokalne samouprave. Predmet istraživanja ovog rada...
MODEL KONVERGENCIJE UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I UPRAVLJANJA KORISNIČKIM ISKUSTVOM
MODEL KONVERGENCIJE UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I UPRAVLJANJA KORISNIČKIM ISKUSTVOM
Dino Pavlić
Posljednjih godina, sve više autora prepoznalo je udaljavanje inicijativa za upravljanje poslovnim procesima od krajnjih korisnika proizvoda i usluga koji su rezultat ostvarenja unutarnjih procesa. Iako je upravljanje poslovnim procesima kao disciplina od samih početaka imala za cilj postaviti korisnika u središte takvih inicijativa za unaprjeđenje, kroz posljednjih dvadesetak godina spomenuta veza između unutarnje organizacije i korisnika značajno je oslabila. Studije su pokazale da...
Makroekonomske determinante emitivnog turizma i njihov utjecaj na gospodarstva receptivnih zemalja
Makroekonomske determinante emitivnog turizma i njihov utjecaj na gospodarstva receptivnih zemalja
Blanka Šimundić
Glavni cilj ove doktorske disertacije je utvrđivanje društveno-ekonomskih determinanti emitivne turističke potražnje i analiza njihovog utjecaja na gospodarstva receptivnih zemalja. Teorijski dio rada istražuje i kritički analizira teorijsku osnovu i empirijska istraživanja determinanti emitivne turističke potražnje, s jedne strane, te teorijski i empirijski pristup istraživanju ekonomskog utjecaja koji turistička potrošnja ima na gospodarstva receptivnih zemalja, s druge...
Metode strojnog učenja u predviđanju profitabilnosti kupaca
Metode strojnog učenja u predviđanju profitabilnosti kupaca
Ivica Ćorić
Suvremeni trendovi izučavanja profitabilnosti kupaca doveli su do saznanja da troškovi proizvoda čine samo jedan dio troškova poslovnog odnosa na relaciji poduzeće-kupac. Ovaj odnos je opterećen i različitim troškovima koje generiraju poslovne aktivnosti u potpori ove relacije. Alokacija ovih troškova dovodi do zaključka kako se kupci, sukladno svojim karakteristikama, dosta razlikuju u veličini pripadajućih im troškova, te da svaka novčana jedinica prihoda pojedinačnog kupca...
Međuovisnost kvalitete korporativnog upravljanja i poduzetničke orijentacije hrvatskih poduzeća
Međuovisnost kvalitete korporativnog upravljanja i poduzetničke orijentacije hrvatskih poduzeća
Davorko Obuljen
Zaključak: Doktorska disertacija „Međuovisnost kvalitete korporativnog upravljanja i poduzetničke orijentacije hrvatskih poduzeća“ nastala je kao pokušaj da se na empirijski utvrđenim rezultatima odgovori na pitanje Koje i kakve strukture korporativnog upravljanja potiču i omogućuju stvaranje vrijednosti kroz poduzetničke inicijative u tradicionalnim poduzećima? Naime, već su Phan i suradnici (2009.) uočili neiskorišten istraživački prostor u području korporativnog...
Međuovisnost upravljanja markom i održivost razvoja prekogranične turističke destinacije
Međuovisnost upravljanja markom i održivost razvoja prekogranične turističke destinacije
Silvija Vitner Marković
Doktorski rad „Međuovisnost upravljanja markom i održivog razvoja prekogranične turističke destinacije“ vrednuje autorov model testiranjem veza i odnosa između varijabli „Upravljanje markom prekogranične turističke destinacije“ i „Održivi razvoj turizma“ preko intervenirajućih varijabli „Kulturna održivost turizma - Kulturna obilježja“, „Kulturna održivost turizma - Interkulturno razumijevanje i tolerantnost“, „Ekološka održivost turizma - Svijest o...

Pages