diplomski rad
UTJECAJ RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA NA FINANCIJSKI POLOŢAJ I USPJEŠNOST POSLOVANJA U HOTELIJERSKOJ DJELATNOSTI
Diplomski rad

Petra Fantov (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet