disertacija
Prosudba eksternih revizora o razini korištenja rada interne revizije

Marko Čular (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet