specijalistički diplomski stručni
RAĈUNOVODSTVENO PRAĆENJE PEKARSKE DJELATNOSTI
Završni rad

Ivana Nikolić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet