završni rad
GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŢUPANIJI – OD LINEARNOG PREMA KONCEPTU KRUŢNE EKONOMIJE
završni rad

Helena Perišić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovGOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŢUPANIJI – OD LINEARNOG PREMA KONCEPTU KRUŢNE EKONOMIJE : završni rad
AutorHelena Perišić
Voditelj/MentorLana Kordić (mentor)
Sažetak rada
Suština nove filozofije jest odrţivi razvoj. Za postizanje globalne odrţivosti moramo prestati misliti o ekologiji i ekonomiji kao ciljevima u sukobu. Ekološka ekonomija vidi humanu ekonomiju kao dio veće cjeline. Bolje iskorištavanje vrijednih materijalnih resursa,kako u procesu proizvodnje dobara tako i u njihovu upravljanju u procesu proizvodnje,a koji se obiĉno naziva otpadom,moţe donijeti ekonomsku i ekološku korist. „Linearni model,“ koji se temelji na pretpostavci neograniĉenosti i lakoj dostupnosti resursa,mora doţivjeti ozbiljnu transformaciju. Temeljne postavke takvog sustava obiljeţava teţnja prema uĉinkovitom korištenju, uporabi, recikliranju i ponovnom korištenju resursa kako bi se ograniĉili negativni ekološki otisci europskog gospodarstva, ali ujedno i smanjili troškovi u gospodarskim aktivnostima s ciljem gospodarskog rasta. Kruţna ekonomija koja predstavlja svojevrsnu alternativu istrošenom modelu linearne ekonomije voĊene naĉelima: „uzmi, izradi, konzumiraj ,baci,“ nova je uzdanica kako za EU tako i za Republiku Hrvatsku. Primjena kruţne ekonomije treba zainteresirati i graĊane Splitsko-dalmatinske ţupanije jer neodgovarajuće gospodarenje otpadom je najveći problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Stoga se smatra da je prelazak s „linearne“ na koncept „kruţne“ ekonomije neophodan za ostvarenje programa uspješnog korištenja materijalnih resursa u okviru strategije Europa 2020.,što moţe osigurati odrţivi i ukljuĉiv rast.
Ključne riječiodrživi razvoj linearni model kružna ekonomija strategija Europa 2020
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The essence of new development philosophy is sustainable development. To achieve global sustainability we need to stop thinking of ecological and economic goals as being in conflict. Ecological economics sees the human economy as part of a larger whole. Better exploitation of valuable material resources,in business process of production and in their management of this production process usually named as a waste,can bring economic and environmental benefits. „Linear model“ based on assumption limitlessness and easy availability of resources,must experience a serious transformation. The basic postulates of such a system is characterized by tendency towards effective use,recovery,recycling and reuse of resources in order to limit negative environmental footprints of the European economy,but also reduce costs in economic activities with the objective of economic growth. Circular economy,which is a kind of alternative to worn model of linear economy based on the principle: „take,produce,consume,trash,“ the new hope for both the EU and the Republic of Croatia. The use of circular economy certainly be interested and citizens of Split-Dalmatia County because of inadequate waste management is the biggest problem of environmental in Croatia. Therefore,considered that the transition from „linear“ concept to the concept of „Circular economy“ is necessary for the realization of programme of sucessful use of material resources in the context of Europa 2020 strategy,which amy provide sustainable and inclusive the growth.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)sustainable development linear model circural economy Europa 2020 strategy
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:249163
PohranioIvana Gizdić