disertacija
UTJECAJ RAZVIJENOSTI ELEMENATA UPRAVLJANJA ZNANJEM NA PERFORMANSE TIJEKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA PODUZEĆA
DOKTORSKI RAD

Mira Hajdić (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUTJECAJ RAZVIJENOSTI ELEMENATA UPRAVLJANJA ZNANJEM NA PERFORMANSE TIJEKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA PODUZEĆA : DOKTORSKI RAD
AutorMira Hajdić
Voditelj/MentorNikša Alfirević
Sažetak rada
Predmet istraživanja ovoga rada je utvrđivanje utjecaja KM-a na poboljšanje organizacijskih performansi temeljem različitih mehanizama, pri čemu se izdvajaju financijski učinci, ali i potencijalni nefinancijski učinci (za koje se vjeruje da će se, u duljem roku, transformirati u financijski učinak). Sve navedeno se razmatra u kontekstu životnog ciklusa poduzeća. U teorijskom dijelu rada se definiraju relevantna teorijska saznanja iz područja definiranja znanja kao konstrukta relevantnog za poslovanje poduzeća, ali i (strateškog) resursa, kao i prethodna teorijska istraživanja upravljanja znanjem. Nadalje se raspravlja o performansama poduzeća i potencijalnom utjecaju upravljanja znanjem na nefinancijske i financijske performanse poduzeća. U empirijskom dijelu istraživanja došlo se do sljedećih zaključaka: • Tijekom životnog ciklusa poduzeća povećava se stupanj razvijenosti upravljanja znanjem, mjeren brojem aktivnosti, sustavnošću primjene i strateškom integracijom aktivnosti upravljanja znanjem. • Stupanj razvijenosti elemenata upravljanja znanjem (KM-a) pozitivno djeluje na nefinancijske, ali ne i financijske performanse poduzeća. Potencijalno obrazloženje navedenog nalaza može se pronaći u objašnjenju da je potreban dulji vremenski period i uređenija gospodarska situacija, u kojoj se utvrđene nefinancijske performanse upravljanja znanjem konvertiraju u financijske performanse. • S višom fazom životnog ciklusa, ne povećava se intenzitet pozitivnog djelovanja razvijenosti elemenata upravljanja znanjem (KM-a) na performanse poduzeća. Razlog ovom nalazu trebalo bi tražiti u činjenici da se radi o poduzećima koja duže vremena egzistiraju na tržištu, te teže prihvaćaju nove trendove u upravljanju poduzećem. Hrvatsko tržišno gospodarstvo je mlado, i tek se s novijim generacijama menadžera usvajaju suvremene upravljačke tehnike i alati.
Ključne riječiupravljanje znanjem performanse poduzeća
Povjerenstvo za obranuŽelimir Dulčić (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
UDK330
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija. Ekonomska znanost
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaEkonomija i poslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2015
Datum promocije2015
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This dissertation aims to assess the impact of influence of knowledge management activities on improvement of organizational performances by use of multiple mechanisms, particularly investigating financial effects, but also potential non-financial impacts (for it is believed that they will eventually, over a longer period of time, transform into financial results). The above mentioned is being considered in the context of organizational lifecycle. In the theoretical part of the dissertation the relevant theoretical cognitions from the domain of defining knowledge are identified, considering knowledge a relevant factor for business activities, but also as a (strategic) resource, as well as previous theoretical research of knowledge management. Further on, the organizational performances are being discussed, as well as the potential influence of knowledge management on both non-financial and financial business performances. In the empirical part of the dissertation the following conclusions have been reached: • During the lifecycle of an enterprise the level of development of knowledge management is increased, measured through number of KM activities, systemacy of its application and strategic integration of KM activities. • Level of development of knowledge management elements has a positive influence on non-financial, but not on financial organizational performances. Potential explanation of the above finding can be explained by necessity of a longer time period and a more arranged economic situation, for the conversion of the defined non-financial performances into financial result. • Contrary of our expectations, with the higher lifecycle stage, the intensity of positive impact of development of knowledge management activities on organizational performances does not result. Reason for this could be found in explanation that major part of the examined enterprises are already for a longer period a part of market competition, and therefore tend to refuse to accept new trends in management. Also, Croatian market economy is rather young, and the use of modern management techniques and tools is yet to be introduced with new generations of managers.
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:370912
PohranioIvana Gizdić