Paginacija

AKTUALNI TEORIJSKI PRISTUPI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
AKTUALNI TEORIJSKI PRISTUPI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
Petra Odak
Konkurentno tržište današnjeg doba tvrtkama svakodnevno postavlja složene zahtjeve u vidu kvalitete, inovativnosti i brzine pri upravljanju proizvodima. Menadžeri proizvoda susreću se s izazovom održavanja pozicije na tržištu uz istovremeno prilagođavanje nekolicini trendova koji se brzo mijenjaju. Iz tog razloga važno je kontinuirano unapređivati asortiman poduzeća i kreirati pozitivno iskustvo korištenja proizvoda za svoje kupce. Menadžeri proizvoda također trebaju voditi...
AKTUALNO STANJE I IZAZOVI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA U GRADU SOLINU
AKTUALNO STANJE I IZAZOVI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA U GRADU SOLINU
Ana Štrljić
Grad Solin ima vrijedne resurse za razvoj kulturnog turizma. Glavni ciljevi rada bili su analizirati aktualno stanje ponude kulturnog turizma u gradu Solinu, objasniti važnost valorizacije kulturnih resursa u turizmu te pojasniti važnost suradnje kulturnog i turističkog sektora kod kreiranja ponude kulturnog turizma u gradu Solinu. U prvom dijelu rada su predstavljeni problem i predmet istraživanja, postavljene hipoteze, definirani svrha i cilj rada te objašnjene metode koje su...
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA U GRADU MOSTARU
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA U GRADU MOSTARU
Julia Vico
Primarni cilj rada bio je ukazati na bogato kulturno-povijesno nasljeĊe Mostara koje mu je omogućilo da se pozicionira na turistiĉkoj mapi kao odredište kulturnog turizma. U radu je provedeno istraţivanje kako bi se ispitalo jesu li kulturni resursi Mostara prepoznati i prihvaćeni kao potencijal za budući odrţivi razvoj turizma, te kako suradnja kulturnog i turistiĉkog sektora utjeĉe na stvaranje kulturnih turistiĉkih proizvoda. U teorijskom dijelu rada su sistematizirani temeljni...
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA U GRADU ZADRU
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA U GRADU ZADRU
Mateo Čakarun
Primarni ciljevi ovog rada bili su naglasiti adekvatnu valorizaciju i zaštitu kulturnih resursa, ukazati na nedostatak veza među nositeljima turističke i kulturne ponude, te ukazati na potrebu koordiniranog kreiranja ponude kulturnog turizma. U prvom dijelu rada predstavljeni su predmet i problem istraživanja, postavljene hipoteze, ciljevi i doprinos rada te je pojašnjena sama metodologija korištena za izradu ovog rada. Preostali dio rada sastoji se od teorijskog i empirijskog dijela....
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RONILAČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RONILAČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Anđela Ćosić
Glavni cilj diplomskog rada bio je provesti istraživanje o aktualnom stanju i potencijalima ronilačkog turizma u Republici Hrvatskoj te ukazati na temeljne probleme koji se javljaju u provedbi ronilačkog turizma. Dao se uvid u trenutno stanje ronilačkog turizma u svijetu i Hrvatskoj u teorijskom dijelu rada, a u istraživanju se osvrnulo na temeljne probleme i moguća poboljšanja u Hrvatskoj. Istraživanjem provedenim među ronilačkim centrima pokušalo se doći do odgovora o njihovom...
AKTUALNO STANJE I RAZVOJNI POTENCIJAL TURIZMA NA PODRUČJU GRADA TRILJA
AKTUALNO STANJE I RAZVOJNI POTENCIJAL TURIZMA NA PODRUČJU GRADA TRILJA
Mihaela Roguljić
Završni rad proučava turizam grada Trilja kao jednog od temeljnih strateških ciljeva razvoja. U radu je definirana teorijska podloga sadašnjeg stanja turističke ponude te smjernice kako unaprijediti i povećati turističku ponudu. Da bi mogli utvrditi potencijali razvoja turizma u Trilju u radu je obrađena struktura stanovništva, te broja dolazaka i noćenja turista. Grad Trilj je bogat kulturnim i povijesnim dobrima te njihovim promicanjem i razvijanjem drugih posebnih oblika turizma...
AKTUALNO STANJE I RAZVOJNI POTENCIJALI PRIVATNOG SMJEŠTAJA NA PODRUČJU SREDNJIH POLJICA, OPĆINA OMIŠ
AKTUALNO STANJE I RAZVOJNI POTENCIJALI PRIVATNOG SMJEŠTAJA NA PODRUČJU SREDNJIH POLJICA, OPĆINA OMIŠ
Lucija Mihanović
Privatni smještaj u zadnje vrijeme predstavlja sve popularniji oblik usluge koji zadovoljava zahtjeve gostiju za aktivnijim ali i mirnijim odmorom. Prednosti ponude privatnog smještaja za razvoj turizma u odredištu su višestruke, na primjer omogućuje prilično brzu i jednostavnu valorizaciju inače nerazvijenih područja, proširuje postojeću opskrbu već razvijenim destinacijama, pomaže u očuvanju urbanih i ruralnih središta te povećava stopu zaposlenosti. Radom se analizira...
AKTUALNO STANJE I RAZVOJNI UČINCI TURIZMA U DUBROVNIKU
AKTUALNO STANJE I RAZVOJNI UČINCI TURIZMA U DUBROVNIKU
Karla Pejković
Dubrovnik se smjestio na samom jugu Republike Hrvatske, a u svijetu je prepoznat kao elitna turistička destinacija koja posjeduje brojne turističke resurse. Koliko je Dubrovnik tražena i omiljena turistička destinacija, potvrđuje činjenica da je unatrag desetak godina Dubrovnik u top deset destinacija Republike Hrvatske kada je riječ o turističkom prometu. Turizam na grad Dubrovnik stvara brojne ekonomske i neekonomske učinke. Toplo južno podneblje, prozračno plavo nebo,...
AKTUALNOST VEBLENA DANAS
AKTUALNOST VEBLENA DANAS
Benjamin Šutalo
Rad ne sadrži sažetak.
ALATI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ACTIVE COLLAB
ALATI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ACTIVE COLLAB
Mislav Jerić
Rad ne sadrži sažetak.
ALATI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA- USPOREDBA GANTTERA I MICROSOFT PROJECTA
ALATI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA- USPOREDBA GANTTERA I MICROSOFT PROJECTA
Ines Maroš
U ovom radu opisivat će se dva alata za upravljanje projektima kojima se sluţe projektni menadţeri i projektni tim, kako bi lakše organizirali i uskladili projektne zadatke, resurse i troškove te pratili razvoj projekta. U teorijskom dijelu rada opisan je projekt prema definiciji i znaĉenju, projektni menadţment, informacijski sustavi, poslovni informacijski sustavi, alati za upravljanje projektima te kriteriji za odabir alata. Drugi dio rada opisiva dva alata za upravljanje...
ALATI ZA VIZUALIZACIJU PODATAKA I NJIHOVA PRIMJENA U HRVATSKOJ
ALATI ZA VIZUALIZACIJU PODATAKA I NJIHOVA PRIMJENA U HRVATSKOJ
Antonia Pivac
U ovom radu definirani su pojmovi poput poslovne inteligencije i vizualizacije podataka. Istaknuti su zanimljivi trendovi u poslovnoj inteligenciji te je kroz primjere prikazana uloga najznačajnijeg od njih, vizualizacije podataka, u poslovanju svjetskih i hrvatskih organizacija. Prikazan je i njezin utjecaj na poslovanje poduzeća, kako svjetskih tako i hrvatskih. Pobliže su obrađeni najpoznatiji svjetski alati za vizualizaciju Tableau, Microsoft Power BI, Qlik, SAP Lumira, IBM Watson...

Paginacija