Paginacija

ANALIZA AGREGATNE RAZINE MANIPULIRANJA DOBITI U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE
ANALIZA AGREGATNE RAZINE MANIPULIRANJA DOBITI U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE
Maja Vojvoda
Učinkovitost poduzeća i tržišta ovisi o kvaliteti financijske informacije, tj. o kvaliteti financijskih izvještaja. Financijski izvještaji moraju odražavati stvarno stanje poslovanja poduzeća, moraju biti istiniti, pravedni, pouzdani i nepristrani. Kada se poduzeća ne pridržavaju toga, onda je riječ o manipuliraju izvještajima. Agencijski problem predstavlja osnovu za objašnjenje zašto se manipuliranje događa. Prema agencijskom problemu, sukob menadžera i vlasnika, odnosno...
ANALIZA AKTIVNOSTI e-MARKETINGA U MUZEJIMA : STUDIJA SLUČAJA MUZEJA IVANA MEŠTROVIĆA
ANALIZA AKTIVNOSTI e-MARKETINGA U MUZEJIMA : STUDIJA SLUČAJA MUZEJA IVANA MEŠTROVIĆA
Stjepan Meštrović
Glavna područja aktivnosti u domeni e-marketinga u Muzejima Ivana Meštrovića, a koje se analiziraju u ovome radu, usmjerena su na oblikovanje i razvoj sadržaja mrežnog sjedišta i komunikaciju na društvenoj mreži Facebook. U radu se koristi kombinacija metoda studije slučaja, polustrukturiranoga intervjua provedenoga sa voditeljicom marketinga u ustanovi, promatranja te analize sadržaja kojom će se ispitati kvaliteta sadržaja mrežnog sjedišta Muzeja i objave na Facebooku prema...
ANALIZA APARTMANSKOG SMJEŠTAJA U TROGIRU
ANALIZA APARTMANSKOG SMJEŠTAJA U TROGIRU
Ivana Stipetić
Turizam kao najvažnija grana hrvatskog gospodarstva ima veliki značaj kod zapošljavanja velikog dijela radno sposobnog stanovništva Republike Hrvatske. Zbog njegove velike važnosti, potrebna je posvećenost turističkim trendovima i zadovoljenju potreba potencijalnih potrošača, odnosno turista. U ovom radu analizira se Trogir, njegova ponuda i potražnja za smještajnim kapacitetima. Također, prikazani su smještajni kapaciteti Splitsko-dalmatinske županije s posebnim naglaskom na...
ANALIZA BILANCE BANKE: STUDIJA SLUČAJA OTP BANKE
ANALIZA BILANCE BANKE: STUDIJA SLUČAJA OTP BANKE
Antonija Balić
Financijski izvještaji banke su od iznimne važnosti za transparentnost poslovanja banaka. Ovaj završni rad ima za cilj prikazati djelatnost i specifičnosti bilance banke na primjeru OTP banke u Hrvatskoj. Provedena vertikalna i horizontalna analiza za izabrane godine ukazuju da banka bilježi blagi rast u svojim ključnim poslovima te da je orijentirana na tradicionalno bankarstvo.
ANALIZA BONITETNIH INFORMACIJA OBRAZACA BON-1 I BONPLUS
ANALIZA BONITETNIH INFORMACIJA OBRAZACA BON-1 I BONPLUS
Petra Kutija
Bonitet ima ulogu da na temelju kvalitetne cjeline različitih ekonomskih događaja i procesa u poduzeću, procijeni hoće li to poduzeće imati potencijal da se dodatno ulažu sredstva s obzirom na način poslovanja tvrtke. Tokom istraživanja boniteta tvrtke pregledavaju se poslovne knjige, planovi u kraćoj i dužoj budućnosti i slično. Na bonitet poduzeća značajan utjecaj imaju i kvaliteta i realnost razvojnih programa, stupanj iskorištenosti kapaciteta, nivo produktivnosti rada,...
ANALIZA BONITETNIH INFORMACIJA OBRAZACA BON-1 I BONPLUS ZA AD PLASTIK D.D.
ANALIZA BONITETNIH INFORMACIJA OBRAZACA BON-1 I BONPLUS ZA AD PLASTIK D.D.
Marina Čabo
Menadžersko računovodstvo je bitna grana računovodstva zbog informacija koje pruži različitim korisnicima. Bonitetne informacije otkrivaju kako posluje poduzeće i služe da bi se donijele odluke. Podaci koji su od relevantne važnosti su: da li poduzeće posluje profitabilno, ekonomično, rentabilno, da li posluje sa dobitkom ili gubitkom, kakvi su odnosi sa kupcima i dobavljačima, da li podmiruje obveze, jeli financijski stabilno. U radu su se koristili obrasci BON-1 i BONPLUS. BON-1...
ANALIZA BONITETNIH INFORMACIJA OBRAZACA BON-1 I BONPLUS ZA FILIP D.O.O.
ANALIZA BONITETNIH INFORMACIJA OBRAZACA BON-1 I BONPLUS ZA FILIP D.O.O.
Katarina Šprlje
Bonitet poduzeća svodi se na solventnost poduzeća te analizom bonitetnih informacija moţe se odrediti je li poduzeće solventno, likvidno, ekonomiĉno ili profitabilno. Pomoću obrazaca BON-a 1 i BONPLUS-a ĉiji elementi prikazuju pokazatelje poslovanja poduzeća te se na temelju njih moţe procijeniti posluje li poduzeće profitabilno, je li i u minusu ili plusu, kolika mu je dobit ili gubitak tekuće godine, koeficijent likvidnosti itd. TakoĊer, za svaki pokazatelj i podatak, poduzeće...
ANALIZA CIJENA DIONICA IZABRANIH SPORTSKIH
DRUŠTAVA U ODNOSU NA KRETANJE TRŽIŠTA
ANALIZA CIJENA DIONICA IZABRANIH SPORTSKIH DRUŠTAVA U ODNOSU NA KRETANJE TRŽIŠTA
Goran Ercegovac
Tržište kapitala na hrvatskom je području dugo vremena bilo relativno slabo razvijeno i tek je u posljednjih nekoliko godina postalo popularno među građanima. Trgovanje dionicama predmet je zanimanja i ekonomskih stručnjaka, ali i onih koji trguju dionicama. Zbog evidentne neizvjesnosti u kretanju cijena dionica sportskih društava postavlja se pitanje koji faktori utječu na kretanje cijena dionica. Cilj rada bio je dokazati neovisnost kretanja cijena dionica sportskih društava u...
ANALIZA CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA I PRIMJERI PROVEDBE U EU
ANALIZA CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA I PRIMJERI PROVEDBE U EU
Ana Pavlinović
Održivi razvoj je koncept koji označava rast gospodarstva i društva, bez da se nanosi šteta okolišu ili da se poremeti napredak budućih generacija. Novim sporazumom Agenda 2030. je definirano 17 ciljeva i 169 podciljeva održivog razvoja koji su primjenjivi bilo kojoj osobi na bilo kojem mjestu. Upravo to predstavlja srž ciljeva, da nitko nije izostavljen. U ovom radu svaki od ciljeva je detaljno objašnjen uz navedene primjere trendova u EU. Osim toga, navedena su tri primjera...
ANALIZA DETERMINANTI CIJENA NEKRETNINA
ANALIZA DETERMINANTI CIJENA NEKRETNINA
Matea Kalac
Krajem 2008. godine financijska kriza proširila se svijetom i poremetila razvoj ekonomije. Kriza je pokrenuta slomom tržišta drugorazrednih hipoteka u Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvatila je i ostale zemlje u Europi među kojima su Austrija, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Nizozemska, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Financijska kriza prouzročila je nagli pad cijena nekretnina, nakon čega je bilo potrebno duže vremensko razdoblje da se cijene...
ANALIZA DETERMINANTI JAVNOG DUGA U RH
ANALIZA DETERMINANTI JAVNOG DUGA U RH
Luka Krezo
Rad čine 3 cjeline u kojima se objašnjava uzrok kretanja javnog duga na primjeru Hrvatske. U prve dvije cjeline se teorijski objašnjava obrađena tema, a u zadnjoj cjelini se koristi praktični rad u kojem je cilj analizirati i objasniti pojam i značaj javnog duga za makroekonomsku stabilnost i gospodarski rast. U teorijskom dijelu je objašnjen javni dug kao pojam te njegov značaj. U drugoj cjelini se govori o uzrocima nastanka, te kretanjima i strukturi javnog duga Republike Hrvatske....
ANALIZA DETERMINANTI POTRAŽNJE ZA KONDITORSKIM PROIZVODIMA
ANALIZA DETERMINANTI POTRAŽNJE ZA KONDITORSKIM PROIZVODIMA
Kristina Zec
Cilj diplomskog rada bio je utvrditi kako određene determinante utječu na potražnju za konditorskim proizvodima. U radu su izložene teorijske spoznaje o potražnji i determinantama koje utječu na promjene u potražnji. Zatim je dan prikaz konditorske industrije na svjetskoj, europskoj i hrvatskoj razini. U okviru svake od njih prikazane su značajke tržišta, podaci o potrošnji, izvozu, uvozu konditorskih proizvoda te su predstavljeni neki od najznačajnijih predstavnika svjetske te...

Paginacija