Paginacija

ANALIZA DOHODOVNE NEJEDNAKOSTI I DISTRIBUTIVNIH UČINAKA FISKALNE POLITIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA DOHODOVNE NEJEDNAKOSTI I DISTRIBUTIVNIH UČINAKA FISKALNE POLITIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Dora Grubišić
S obzirom na rastući trend dohodovne nejednakosti unutar zemalja i zahvaljujući razvoju koncepta socijalne države, posljednjih nekoliko desetljeća problem distribucije dohotka i uz njega vezan problem siromaštva, postali su vrlo važan predmet interesa ekonomske znanosti, kao i nositelja ekonomske politike. Zbog negativnih makroekonomskih učinaka visokih razina dohodovne nejednakosti, što se prvenstveno odnosi na utvrđenu povezanost s gospodarskim rastom i razvojem, posebice s...
ANALIZA DOHODOVNE NEJEDNAKOSTI U ZEMLJAMA EU
ANALIZA DOHODOVNE NEJEDNAKOSTI U ZEMLJAMA EU
Antonela Knez
U ovom završnom radu definirani su pojmovi dohodak i nejednakost, metode njihove analize te statistiĉki i teorijski prikaz današnjeg stanja. TakoĊer dani su pojmovi prirodne i nove nejednakosti,a pomoću empirijskih istraţivanja prikazani su rezultati današnjeg stanja zemalja ĉlanica Europske unije. Zakljuĉak je da i danas uz postojanje pozitivnih trendova još uvijek postoji znaĉajna dohodovna nejednakost izmeĊu i unutar zemalja Europske unije, ali isto tako da se raznim mjerama...
ANALIZA DRŽAVNIH OBVEZNICA NA HRVATSKOM I SLOVENSKOM TRŽIŠTU
ANALIZA DRŽAVNIH OBVEZNICA NA HRVATSKOM I SLOVENSKOM TRŽIŠTU
Anamarija Lovrić
Državne obveznice igraju važnu ulogu u razvitku kako razvijenih tako i financijskih tržišta u nastajanju. Prinosi na državne obveznice predstavljaju referentne stope u određivanju cijena izdanja korporativnih obveznica, ali i drugih financijskih instrumenata na tržištu. Državna izdanja nisu osigurana bilo kakvom pokretninom ili nekretninom, već investitori na osnovi dostignutoga stupnja povjerenja i održavanja kredibiliteta ta izdanja vrednuju nisko rizičnima. U provedenom...
ANALIZA DRŽAVNIH POTPORA I NJIHOVIH UČINAKA NA HRVATSKO GOSPODARSTVO U OKVIRU INDUSTRIJSKE POLITIKE EU
ANALIZA DRŽAVNIH POTPORA I NJIHOVIH UČINAKA NA HRVATSKO GOSPODARSTVO U OKVIRU INDUSTRIJSKE POLITIKE EU
Anamarija Vukorepa
Politika državnih potpora je sastavni dio industrijske politike Europske Unije, koju obilježava nadnacionalni mehanizam kontrole nad njezinim provođenjem u državama članicama, inkorporiran u Europsku Komisiju. Svaka država članica EU, pa tako i RH, usvojila je pravnu stečevinu EU, pa tako i na području državnih potpora. Osim toga, EU preko Akcijskog plana za državne potpore i Modernizacije sustava državnih potpora, te raznih drugih instrumenata soft law-a, daje upute zemljama...
ANALIZA E-MAIL MARKETINGA U E-TRGOVINI NA PRIMJERU MARKE APIPET
ANALIZA E-MAIL MARKETINGA U E-TRGOVINI NA PRIMJERU MARKE APIPET
Anita Ocvirek
Svrha ovog rada bila je analizirati važnost i svrhu e-mail marketinga u e-trgovini, analizirati glavne elemente e-mail kampanje, usporediti e-mail s drugim komunikacijskim kanalima te email marketing analizirati na primjeru konkretne marke Apipet. Iz navedene analize može se zaključiti da e-mail marketing, sa najvećom stopom povrata od svih komunikacijskih kanala, predstavlja najisplativiji kanal komunikacije. Na njegovu uspješnost utječu elementi kao što su: testiranje, vrijeme,...
ANALIZA E-PRODAJE U TRGOVINI NA VELIKO I MALO
ANALIZA E-PRODAJE U TRGOVINI NA VELIKO I MALO
Jelena Primorac
Svrha ovog rada je bila obraditi E–prodaju kao oblik trgovine koja je sve popularnija kako u svijetu tako i kod nas. Razlog poularnosti ovakvog oblika prodaje je laka dostupnosti robe (i usluga), zatim mogućnosti kupovine bez izlaženja iz kuće ili ureda, a kupnja se može obavljati na svim elektronskim uređajima koji imaju vezu s internetom i funkciju pregleda web stranica, na bilo kojem mjestu. E-prodaja je prikazana na primjeru poduzeća Ira Commerce d.o.o. iz čega se može vidjeti...
ANALIZA EFIKASNOSTI FARMACEUTSKE INDUSTRIJE U RH
ANALIZA EFIKASNOSTI FARMACEUTSKE INDUSTRIJE U RH
Marin Radić
U ovom radu se analizira efikasnost farmaceutske industrije u Hrvatskoj putem Data Envelopment Analysis (DEA). Data Envelopment Analysis (DEA) je neparametrijska metoda u operativnom istraživanju i ekonomiji koja se koristi za procjenu proizvodnih granica. Koristi se za empirijsko mjerenje efikasnosti jedinica za donošenje odluka (DMU). Primarni cilj rada je ocijeniti efikasnost farmaceutske industrije i ocijeniti koja su poduzeća efikasna, a koja neefikasna koristeći DEA metodologiju....
ANALIZA EFIKASNOSTI HOTELSKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
ANALIZA EFIKASNOSTI HOTELSKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
Petra Babić
Turizam i hotelijerstvo važni su segmenti hrvatskog gospodarstva. Udio sektora turizma u BDP-u za 2016. godinu iznosio je 11.4 posto, a na hotelijerstvo je u 2019. godini opalo 24 posto ukupnog broja stranih noćenja. U svrhu ostvarivanja što boljih i profitabilnijih rezultata, važno je težiti što boljoj razini efikasnosti. Pitanje ostvarenja efikasnosti pogotovo se nameće nakon razorne 2020. godine koja je obilježena Covid-19 pandemijom i gotovo apsolutnom obustavom turističkog...
ANALIZA EFIKASNOSTI HRVATSKIH ŽUPANIJA U TURIZMU
ANALIZA EFIKASNOSTI HRVATSKIH ŽUPANIJA U TURIZMU
Leo Gospodnetić
U ovom istraživanju provela se analiza efikasnosti hrvatskih županija u turizmu. Ciljevi ove analize su bili: objasniti pojam efikasnosti u turizmu, kritički analizirati dosadašnja istraživanja, provesti empirijsko istraživanje koristeći analizu omeđivanja podataka (AOMP), interpretirati dobivene rezultate te raspraviti istraživačke hipoteze. Koristio se BCC model varijabilnih prinosa orijentiran na outpute. Kao input u računanje relativne efikasnosti uzet je broj stalnih...
ANALIZA EFIKASNOSTI JAVNIH SVEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA EFIKASNOSTI JAVNIH SVEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ivona Abramović
U ovom radu analizira se efikasnost javih sveučilišta u Republici Hrvatskoj na temelju 75 donositelja odluka (DO), odnosno fakulteta na temelju analize omeđivanja podataka (AOMP). AOMP predstavlja neparametrijsku analizu koja se koristi za procjenu relativne učinkovitosti donositelja odluka pomoću dodijeljenih inputa i outputa. Glavne prednosti AOMP metode su što može upravljati sa više inputa i outputa koji su određeni u različitim mjernim jedinicama (prirodnim), može otkriti...
ANALIZA EFIKASNOSTI JAVNOG FINANCIRANJA VISOKOG OBRAZOVANJA U EU
ANALIZA EFIKASNOSTI JAVNOG FINANCIRANJA VISOKOG OBRAZOVANJA U EU
Ines Šimleša
Glavni cilj ovog rada je bio analizirati efikasnost javne potrošnje na visoko obrazovanje koristeći se DEA metodom za izračun tehničke efikasnosti, te na temelju toga rangirati zemlje Europske Unije od najefikasnije prema najneefikasnijoj i pokušati odrediti razloge (ne)efikasnosti. S obzirom na to da je problem istraživanja efikasnost državnih izdvajanja na visoko školstvo, postavljene su dvije hipoteze. Prva od tih hipoteza sugerira da sve zemlje članice EU postižu visoku...

Paginacija