Paginacija

ANALIZA FAZA DISTRIBUCIJE PODUZEĆA ORBICO D.O.O.
ANALIZA FAZA DISTRIBUCIJE PODUZEĆA ORBICO D.O.O.
Danijela Škobalj
U ovom završnom radu je izvršena analiza faza distribucije poduzeća Orbico d.o.o. Kanali distribucije su međuorganizacijske mreže ili super organizacije. Mogu se opisati kao putovi za osiguravanje tokova proizvoda od proizvođača do potrošača. Distribucijski kanali predstavljaju mrežu partnera između proizvođača i potrošača, uključujući razne posrednike kao što su veletrgovci i trgovci na malo, pokazujući put kretanja robe od proizvođača do industrijskih korisnika...
ANALIZA FINANCIJSKE STABILNOSTI I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA BOSNIĆ D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKE STABILNOSTI I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA BOSNIĆ D.O.O.
Jure Škaričić
Cilj ovoga rada bio je analizirati financijske izvještaje poduzeća Bosnić d.o.o. U tu svrhu provedena je horizontalna, vertikalna, te analiza putem financijskih pokazatelja. Analiza je provedena za 2014., i 2015. godinu. S obzirom da je rijeĉ o novoosnovanom poduzeću, nije obuhvaćen dovoljan period da bi se mogli uoĉiti neki trendovi u poslovanju, ali se analiza svakako pokazala korisnom. Rezultati dobiveni analizom pokazali su da su pokazatelji likvidnosti i aktivnosti na...
ANALIZA FINANCIJSKE USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA HRVATSKI TELEKOM d.d. OD 2011. DO 2015. GODINE
ANALIZA FINANCIJSKE USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA HRVATSKI TELEKOM d.d. OD 2011. DO 2015. GODINE
Ivana Kolovrat
Osnovni cilj ovoga rada, s empirijskog aspekta, bio je ocijeniti uspješnost poslovanja društva Hrvatski Telekom d.d., lidera na trţištu elektroniĉkih komunikacija u proteklih pet godina (2011.-15.), te njegovu perspektivu u neposrednoj budućnosti. U tu svrhu analizirani su financijski izvještaji društva iz spomenutog razdoblja, koristeći se uobiĉajenim metodama analize financijskih izvještaja: u prvom redu komparativnom analizom, analizom trenda te analizom putem pokazatelja. U...
ANALIZA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJA PODUZEĆA LEDO D.D. ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2018. GODINE
ANALIZA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJA PODUZEĆA LEDO D.D. ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2018. GODINE
Ana Vidan
Cilj ovog rada je bio analizirati financijske izvještaje poduzeća Ledo d.d. za razdoblje od 2012. do 2018. godine. Analiza financijskih izvještaja usmjerena je na informacije i novčane podatke te je orjentirana na budućnost i naglašavanju onih apsekata koji su nužni za preživljavanje. Analiza financijskih izvještaja je provedena pomoću horizontalne i vertikalne analize te analizom putem pokazatelja. Može se zaključiti da je poduzeće uspješno poslovalo u promatranom razdoblju...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BRANITELJSKIH UDRUGA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BRANITELJSKIH UDRUGA
Mihaela Zelenika
Neprofitne organizacije ne osnivaju se sa svrhom stjecanja dobiti. Neprofitne organizacije najviše svojih prihoda ostvaruju putem donacija iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, te donacija i članarina. Ključni aspekti neprofitnih organizacija su odgovornost, pouzdanost, iskrenost i otvorenost prema svakoj osobi koja je uložila vrijeme, novac i vjeru u organizaciju. Kako bi neprofitne organizacije pokazale da su odgovorne, pouzdane i transparentne u...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA FIN PLUS d.o.o.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA FIN PLUS d.o.o.
Vlatka Fržop
Svrha ovog istraživanja bila je procjena uspješnosti poslovanja i sigurnosti poduzeća Fin PLUS d.o.o., koja je temeljena na financijskim izvještajima poduzeća. Kroz analizu su korišteni financijski izvještaji iz 2014. i 2015. poslovne godine, kako bi se utvrdila tendencija odnosno dinamika promjena kroz promatrano razdoblje. Izvršena je horizontalna i vertikalna analiza poduzeća, te analiza financijskih pokazatelja. Utvrdilo se da poduzeće posluje sa pozitivnim poslovnim rezultatom...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA PODRAVKA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA PODRAVKA D.D.
Petar Ribičić
Financijski izvještaj predstavlja najvažniji output računovodstva te je samim time od iznimne važnosti za poduzeće, ali i za korisnike van poduzeća. Na osnovu njega se utvrđuje istinska „snaga“ poduzeća, njegova financijska slika i stabilnost. Kao ogledni primjer analize jednog financijskog izvještaja, korištena je analiza uspješnosti poslovanja društva Podravka d.d. Za analizu su, osim financijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu, korišteni i pokazatelji...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA RIMAC AUTOMOBILI d.o.o
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA RIMAC AUTOMOBILI d.o.o
Josip Glavina
Računovodstvena evidencija predstavlja neizostavan dio svakog poslovnog subjekta. Premda postoje brojne definicije pojma računovodstvo, ono se u modernoj ekonomiji najčešće definira kao skup koncepata i tehnika obrade financijskih podataka u finalne outpute koje predstavljaju informacije. Takve informacije interes su internih korisnika, primarno u pogledu managementa, ali i eksternih poput dioničara. Kroz analizu financijskih izvještaja može se postići detaljniji uvid u financijsko...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA „ERICSSON“ NIKOLA TESLA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA „ERICSSON“ NIKOLA TESLA D.D.
Matija Dević
Kroz rad je provedena analiza financijskih izvještaja društva Ericsson Nikola Tesla d.d. od 2017. do 2019. godine. Kompanija njeguje svoj ugled koji gradi vjerodostojnim radom i kvalitetnim odnosima prema svima. Društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. promiče održivi razvoj odnosno sama poslovna strategija za cilj ima da održi ravnotežu dugoročnog rasta i konkurentnosti u promjenjivim vanjskim uvjetima s utjecajem na ekonomski, ekološki i održivi razvoj. Prvi dio rada se sastoji od...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRADA PLOČA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRADA PLOČA
Ivana Tadić
Cilj ovog istraživanja bio je prikazivanje, pojašnjavanje financijskih izvještaja proračunskih korisnika i subjekata te provođenje horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja grada Ploča. Osnovna svrha financijskih izvještaja u proračunskom računovodstvu je pružiti informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. U ovom radu su obuhvaćene 2015., 2016. i 2017. godina kako bi...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRAĐEVINSKIH PODUZEĆA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRAĐEVINSKIH PODUZEĆA
Marin Alilović
Glavni cilj ovoga rada bio je analizirati financijske izvještaje jednog od najvećih poduzeća u Republici Hrvatskoj, IGH d.d. U tu svrhu provedena je horizontalna, vertikalna, te analiza pomoću financijskih pokazatelja, financijskih izvještaja promatranog poduzeća. Analizom je obuhvaćen period od 2004. do 2015. godine. Rezultati dobiveni analizom pokazali su da je poduzeće IGH d.d. sve do gospodarske krize 2008./2009. poslovalo izuzetno dobro, da bi od gospodarske krize, iz godine u...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HNK HAJDUK SPLIT Š.D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HNK HAJDUK SPLIT Š.D.D.
Luka Srdarev
Osnovni zadatak računovodstva jest prikupljanje i obrada podataka financijske prirode te prezentiranje tako dobivenih informacija zainteresiranim korisnicima. Te su informacije sadržane u nizu financijskih izvještaja od kojih temeljne čine bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje. Analiza financijskih izvještaja podrazumijeva primjenu različitih analitičkih instrumenata i...

Paginacija