Paginacija

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA IZ DJELATNOSTI PRIJEVOZA I SKLADIŠTENJA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA IZ DJELATNOSTI PRIJEVOZA I SKLADIŠTENJA
Andrija Šimić
Cilj ovog rada bio je analiza godišnjih financijskih izvještaja poduzeća Luka Ploče d.d. i Luka Rijeka d.d. u razdoblju od 2018. do 2020. godine. Horizontalnom i vertikalnom analizom godišnjih financijskih izvještaja, te analizom putem pokazatelja utvrđeno je računovodstveno stanje odabranih poduzeća. Analizom je utvrđeno kako poduzeća u promatranom razdoblju ostvaruju suprotne rezultate, odnosno kako poduzeće Luka Ploče d.d. bilježi sve nepovoljnije poslovanje, dok Luka Rijeka...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KAO PODLOGA OCJENI POSLOVANJA PODUZEĆA MEDIKA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KAO PODLOGA OCJENI POSLOVANJA PODUZEĆA MEDIKA D.D.
Tina Rapić
Poduzeća svake godine sastavljaju godišnje financijske izvještaje i moraju ih javno objaviti kako bi bili dostupni zainteresiranim korisnicima. U tim se financijskim izvještajima mogu pronaći i podaci o financijskom poslovanju, a upravo su ti podaci korisni za procjenu racionalnog upravljanja troškovima i efikasnosti poslovanja poduzeća. Cilj ovog rada bio je prikazati temeljne instrumente i postupke analize financijskih izvještaja te uz pomoć njih na konkretnom praktičnom primjeru...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KARITATIVNIH USTANOVA KATOLIČKE CRKVE U HRVATSKOJ
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KARITATIVNIH USTANOVA KATOLIČKE CRKVE U HRVATSKOJ
Ivana Baković
Analiza financijskih izvještaja neprofitnih organizacija podrazumjeva prikupljanje podataka iz financijskih izvještaja, usporedbu dobivenih pokazatelja s prethodnim razdobljima, ciljanim veličinama ili drugim neprofitnim organizacijama. Cilj ovog rada je prikazati horizontalnu i vertikalnu analizu bilance i izvještaj o prihodima i rashodima, te na temelju podataka iz navedeni izvještaja izračunati pokazatelje i tako ocjeniti uspešnost poslovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije,...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU DRUŠTVA AVORIO KAMEN D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU DRUŠTVA AVORIO KAMEN D.O.O.
Nevena Zlokić
Analiza financijskih izvještaja od iznimne je važnosti za interne, ali i vanjske korisnike financijskih izvještaja. Cilj ovog rada bio je analizirati godišnja financijska izvješća društva Avorio kamen d.o.o. u razdoblju od 2014. do 2018. godine kako bi se utvrdio financijski položaj i uspješnost poslovanja društva. Za analizu su korištene horizontalna i vertikalna analiza te analiza putem pokazatelja. Navedene metode su pokazale da društvo posluje profitabilno i stabilno kroz...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU DRUŠTVA KRAŠ D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU DRUŠTVA KRAŠ D.D.
Antonia Anušić
Financijski izvještaji predstavljaju poslovne dokumente koji služe kako bi poduzeće moglo dati informacije organizacijama i osobama van poduzeća te svojim korisnicima unutar samog poduzeća. Osnovni financijski izvještaji su prije svega bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni glavnice, te bilješke uz financijske izvještaje. Analiza financijskih izvještaja kojom se ovaj rad bavi, definirana je kao proces primjene različitih analitičkih...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU DRUŠTVA ČISTOĆA D.O.O. SPLIT
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU DRUŠTVA ČISTOĆA D.O.O. SPLIT
Matea Radan
Cilj završnog rada je bio dati sveobuhvatnu analizu informacija i podataka unutar godišnjih financijskih izvještaja te na temelju dobivenih rezultata utvrditi ocjenu poslovanja društva Čistoća d.o.o. Split. Analiza je pokazala kako je društvo likvidno, nije pretjerano zaduženo te je u mogućnosti uz nastavak istih uvjeta poslovanja sve svoje obveze podmiriti u roku kraćem od dvije godine. Nadalje, analiza je pokazala kako društvo efikasno upotrebljava svoju imovinu. Konačno,...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU HOTELIJERSKOG DRUŠTVA HOTEL SPLIT d.d.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU HOTELIJERSKOG DRUŠTVA HOTEL SPLIT d.d.
Krešimir Kutleša
Završni rad temelji se na teorijskom prikazu financijskih izvještaja te postupcima i tehnikama njihove analize. U radu se definirala vaţnost i sloţenost analize financijskih izvještaja za utvrĎivanje uspješnosti poslovanja, ekonomske i financijske snage te mogućih perspektiva odreĎenog društva. Cilj rada bio je objasniti postupke analize financijskih izvještaja te ocijeniti dobre osobine i slabosti društva Hotel Split d.d. Rezultati analize pokazali su pozitivan pomak u...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU MESNE INDUSTRIJE BRAĆA PIVAC D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU MESNE INDUSTRIJE BRAĆA PIVAC D.O.O.
Augustin Šarić
Da bi poslovni subjekti mogli utvrditi svoje poslovne rezultate, iz njih izvući vrijedne informacije za donošenje poslovnih odluka, moraju provesti detaljnu analizu financijskih rezultata iz financijskih izvještaja koja izdaju svake poslovne godine. U tom se ogleda i problem ovog istraživanja, odnosno potrebno je utvrditi i analizirati stabilnost i mogućnost poslovanja u bliskoj budućnosti. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi financijsku stabilnost Mesne industrije Braća Pivac, te...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU ODABRANIH HOTELA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU ODABRANIH HOTELA
Ana Milat
Glavni cilj ovog rada bio je analizirati financijske izvještaje četiri odabrana hotela u Dubrovačko neretvanskoj županiji, Hotel Lero, Hotel Lapad, Hotel Osmine i Dubrovački Vrtovi Sunca. U tu svrhu provedena je analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja promatranih poduzeća. Analizom je obuhvaćen period od 2014.-2017. godine. Rezultati dobiveni analizom pokazali su da su hoteli Lero i Lapad poslovali stabilno i bez oscilacija kroz sve četiri promatrane godine....
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA BLUESUN HOTELS & RESORTS
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA BLUESUN HOTELS & RESORTS
Ana Vukelić
Analiza financijskih izvještaja kroz godine sluţi kako bi se što bolje definiralo poslovanje nekog poduzeća. Upravo iz tog razloga cilj ovog završnog rada bio je analizirati i ocijeniti uspješnost poslovanja poduzeća Bluesun Hotels & Resorts. Koristeći godišnja financijska izvješća (bilancu i raĉun dobiti i gubitka kao reprezentativna izvješća) te razne tehnike i analize došlo se do zakljuĉka da ovo poduzeće nije poslovalo uspješno u promatranom vremenskom razdoblju. Za...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI GRAĐEVINARSTVA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI GRAĐEVINARSTVA
Kata Pandža
Cilj ovog rada je bio ocijeniti poslovanje poduzeća iz djelatnosti građevinarstva. U tu svrhu su odabrana dva konkurentska poduzeća iz djelatnosti građevinarstva te su različitim postupcima analizirani njihovi temeljni financijski izvještaji iz prethodne četiri poslovne godine. Rezultati provedene analize su pokazali kako poduzeće Sanit – Gradnja ima sigurnije poslovanje od poduzeća Svod budući da ima bolje vrijednosti pokazatelja likvidnosti, aktivnosti i zaduženosti. Također,...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE OPREME
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE OPREME
Ivona Kunac
Glavni cilj ovog završnog rada bio je analizirati i usporediti poslovanje poduzeća Končar – Elektroindustrija d.d. i Končar distributivni i specijalni transformatori d.d. S obzirom da je, prema Zakonu o računovodstvu, svako poduzeće obvezno objavljivati godišnje financijske izvještaje, prema njihovim izvještajima napravljena je potpuna bilanca i račun dobiti i gubitka. Na temelju njih provedene su horizontalna i vertikalna analiza te analiza putem pokazatelja. Analiza je pokazala...

Paginacija