Paginacija

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI TRGOVINE
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI TRGOVINE
Matea Jenjić
Cilj ovog rada je bio prikazati temeljne postupke analize financijskih izvještaja te na konkretnim praktičnim primjerima ocijeniti poslovanje poduzeća iz djelatnosti trgovine. U tu svrhu je provedena usporedna horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja te analiza putem financijskih pokazatelja za dva proizvoljno odabrana poduzeća iz djelatnosti trgovine. Konkretno riječ je o poduzećima Obruč d.o.o. i San Merkur d.o.o. koji posluju u okviru trgovine na malo, a riječ je...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA ZA DJELATNOST MARINA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA ZA DJELATNOST MARINA
Petra Mataga
Završni rad bazira se na teorijskom prikazu financijskih izvještaja i njihovih postupaka koji su važni za kvalitetno i uspješno upravljanje poduzećem. Cilj rada bio je prikazati tehnike i postupke analize financijskih izvještaja te na temelju istih ocijeniti sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća Adriatic Croatia International Club d.d. koje pripada djelatnosti marina u Hrvatskoj. Za analiziranje se obuhvatilo razdoblje od 2017. godine do 2019. godine. Napravljenim analizama...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PREHRAMBENE INDUSTRIJE
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PREHRAMBENE INDUSTRIJE
Katica Rašić
Cilj rada je da se na temelju financijskih izvješća provede analiza poslovanja koja prikazuje stvarnu sliku o poduzeću. U ovom radu su izabrana dva poduzeća koja spadaju u deset vodećih poduzeća prehrambene industrije u RH, a to su poduzeće Ledo d.d. i Kraš d.d. Temelj za provedbu analize su fer prezentirani financijski izvještaji bilance i računa dobiti i gubitka, koja ova dva poduzeća, prema Zakonu o računovodstvu moraju javno objavljivati, tako da su izvještaji preuzeti sa...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PREHRAMBENE INDUSTRIJE
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PREHRAMBENE INDUSTRIJE
Luka Šalinović
Tema završnog rada je bila Analiza financijskih izvještaja na primjeru prehrambene industrije u Hrvatskoj. Za primjer su se uzela poduzeća Podravka d.d. te Kraš d.d. U uvodnom dijelu završnog rada definirao se problem istraživanja, ciljevi istraživanja, metode istraživanja te struktura istraživanja. U drugom dijelu završnog rada se definirala uloga prehrambene indsutrije u Hrvatskoj, prikazala su se vodeća poduzeća u industriji te prikazala važnost prehrambene indsutrije za...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU SAPONIA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU SAPONIA D.D.
Tea Mustapić
Cilj rada je analizirati nekonsolidirane financijske izvještaje tvrtke Saponia d.d. te na temelju informacija i podataka donijeti zaključak o poslovanju. Saponia d.d. njeguje bogatu povijest temeljenu na iznimnoj kvaliteti proizvoda koju su svojim korištenjem nagradile brojna kućanstva. Uspjeh tvrtke se može vidjeti u dugogodišnjem iskustvu, stečenom znanju u suradnji s najpoznatijim svjetskim tvrtkama te stalno praćenje i primjena znanstvenih i tehničkih dostignuća. U završnome...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU SPLIT PARKING D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU SPLIT PARKING D.O.O.
Bojan Vuletić
Financijski izvještaji predstavljaju kvantificirani prikaz poslovanja poduzeća te je njihova analiza vrlo bitna za uspješno upravljanje tvrtkom. Objekti analize su financijski izvještaji društva. Rezultati financijske analize pomažu menadžmentu i vlasnicima u utvrđivanju segmenata poslovanja koje je potrebno unaprijediti te omogućuju usporedbu ostvarenih rezultata u odnosu na plan, konkurenciju i tržište. Cilj rada je analizirati financijske izvještaje društva Split Parking...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU TRIGLAV OSIGURANJA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU TRIGLAV OSIGURANJA D.D.
Ante Tony Šarić
Najvažniji output računovodstva, financijski izvještaji i njihova analiza su predmet istraživanja ovog rada. Radi lakšeg razumijevanja informacija i jednostavnije usporedbe poslovanja sličnih poduzeća iz financijskih izvještaja provodi se njihova analiza. Cilj ovoga rada je analizirati financijske izvještaje Triglav osiguranja d.d. Za primjer takve analize je predstavljena analiza uspješnosti poslovanja Triglav poduzeća d.d. u razdoblju od 2015. do 2017. godine. Za analizu su...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU TRIJU MUZEJA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU TRIJU MUZEJA
Marlen Bonačić
Izvori financiranja muzeja jesu iz županija i lokalnih jedinice te vlastitim prihodima. Funkcije lokalnih javnih ustanova obuhvaćaju muzeje. Cilj ovog rada je prikazati poslovanje muzeja i usporediti ga kroz analizu financijskih izvješća. Provedena je horizontalna i vertikalna analiza na primjeru Arheološkog muzeja u Splitu, Etnografskog muzeja u Zagrebu i Muzej Grada Pazina. Usporedbom muzeja najveće parametre ima Etnografski, a najmanje Muzej Grada Pazina.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU TVRTKE PODRAVKA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU TVRTKE PODRAVKA D.D.
Ivana Penović
Financijski izvještaji su izvještaji o financijskom stanju i financijskom prometu nekog poslovnog subjekta te predstavljaju glavni izvor informacija o poslovanju tvrtke Završni rad temelji se na teorijskom i praktičnom prikazu financijskih izvještaja te postupcima i tehnikama njihove analize. Provedena analiza financijskih izvještaja pružila je određene informacije o poslovanju društva te ukazala na njegove prednosti, ali i nedostatke koji upućuju na mjesta na koja bi menadžment u...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA PRIMJERU CRVENOG KRIŽA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA PRIMJERU CRVENOG KRIŽA
Josipa Papić
Neprofitne organizacije imaju značajnu ulogu u svim gospodarstvima s obzirom na to da rade na napretku čitva zajednice. Za razliku od profitnih organizacija, neprofitne za konačan cilj nemaju profit, već ispunjavanje društvenih potreba. Ono što je zajedničko s profitnim organizacijama jest potreba za izradom financijskih izvještaja, a njihovom analizom dobija se uvid u transparentnost njihova poslovanja. Ovaj rad se bavi analizom financijskih izvještaja Hrvatskog Crvenog križa za...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NOGOMETNOG KLUBA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NOGOMETNOG KLUBA
Antonija Perkušić
Analizom financijskih izvještaja obveznik izrode kojih je HNK Hajduk ( bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama glavnice, bilješke uz financijske izvještaje) vidljivo je da je klub poslovao s gubitkom jer kratkoročne obveze premašuju kratkoročnu imovinu. Analizom pokazatelja utvrđeno je pogoršanje likvidnosti tvrtke u smislu povećanja kratkoročnih obveza iznad kratkotrajne imovine u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu kao i ostvarenje...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ODABRANIH MALOPRODAJNIH TRGOVAČKIH LANACA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ODABRANIH MALOPRODAJNIH TRGOVAČKIH LANACA
Nikolina Miljak
Cilj ovog rada bio je napraviti analizu financijskih izvještaja pomoću određenih skupina pokazatelja na primjeru poduzeća Tommy d.o.o. i Studenac d.o.o. za 2019. i 2020. godinu. Rezultati analize su pokazali kako poduzeće Tommy d.o.o. ima sigurnije poslovanje od poduzeća Studenac d.o.o. premda ima bolje vrijednosti pokazatelja aktivnosti, likvidnosti i zaduženosti za razliku od Studenca. Tommy se u 2019. i 2020. godini u maloj razlici također pokazao bolji u ukupnom poslovanju...

Paginacija