Paginacija

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U RH
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U RH
Ivana Pilić
Djelatnost osiguranja značajno utječe na razvoj gospodarstva i promatra se kao važan faktor stabilnosti financijskog sustava. Prema podacima HANFA-e u Hrvatskoj trenutno djeluje ukupno 18 društava za osiguranje i reosiguranje. Njihovi financijski izvještaji osiguravaju zainteresiranim korisnicima informacije o poslovanju, stoga je analiza financijskih izvještaja tih društava važna kako bi zainteresirani mogli donijeti odluke u skladu sa svojim interesima. Problem istraživanja vezan...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA U DJELATNOSTI TELEKOMUNIKACIJA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA U DJELATNOSTI TELEKOMUNIKACIJA
Doris Jurenić
U prvom dijelu završnog rada obrađene su vrste i elementi financijskih izvještaja i postupci u analizi financijskih izvještaja. Financijski izvještaji su poslovni dokumenti koji daju informacije o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti poduzeća. Godišnji financijski izvještaji su: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke. Financijski izvještaji uspoređuju se...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POSLOVNOG SUBJEKTA MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POSLOVNOG SUBJEKTA MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.
Ivo Šalinović
Poslovni subjekti svake godine izdaju godišnje izvještaje. Prema informacijama koje se nalaze u njima korisnici mogu zaključiti koliko je subjekt uspješno poslovao tijekom godine, pri čemu je vrlo važna analiza financijskih izvještaja. Stoga je problem istraživanja utvrditi i analizirati financijsku stabilnost i uspješnost poslovanja Mesne industrije Braće Pivac d.o.o. na temelju višegodišnje analize godišnjih financijskih izvještaja. Na taj bi se način dala sveobuhvatna...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PUTEM POKAZATELJA- PRIMJER JGL GRUPE
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PUTEM POKAZATELJA- PRIMJER JGL GRUPE
Ivan Tadić
Analiza financijskih izvještaja jedan je do temeljnih analitičkih postupaka u reviziji pa tako i u financijskom menadžmentu. Objekt analize su financijski i konsolidirani financijski izvještaji određenog poduzeća odnosno grupe. Jedna od najčešće korištenih analiza je analiza putem pokazatelja. Cilj ovog rada je analizirati konsolidirane financijske izvještaje JGL Grupe u razdoblju od 2014. do 2017. godine te prikazati kretanje pokazatelja likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti,...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TURISTIČKOG PODUZEĆA VALAMAR RIVIERA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TURISTIČKOG PODUZEĆA VALAMAR RIVIERA D.D.
Gabriela Ćubelić
U ovom radu prikazana je analiza financijskih izvještaja na primjeru hotelskog poduzeća Valamar Riviera d.d. U teorijskom dijelu rada prikazani su temeljni financijski izvještaji koje je dioničko društvo Valamar Riviera dužno sastavljati. Financijska izvješća sastavljaju se sukladno Zakonu o računovodstvu, Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Analiza financijskih izvještaja Valamar Riviere d.d. provedena je pomoću analize financijskih pokazatelja prema...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA U DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA U DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA
Nada Križić
Analiza financijskih izvještaja izvor je informacija internim i eksternim korisnicima kao podloga poslovnog odlučivanja i upravljanja. Analiza nam prikazuje poslovanje poduzeća u prethodnoj godini, te navodi na poboljšanje poslovanja u budućnosti. Cilj ovog završnog rada bio je utvrditi uspješnost poslovanja poduzeća farmaceutskim proizvodima Medika d.d. i Jgl d.d. za 2019. i 2020. godinu. U ovom radu provedene su horizontalna, vertikalna te analiza financijskih pokazatelja....
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA U INDUSTRIJI IGARA NA SREĆU
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA U INDUSTRIJI IGARA NA SREĆU
Ana Perić
Financijski izvještaji omogućavaju uvid u poslovanje poduzeća internim korisnicima koji ih koriste za daljnje upravljanje te eksternim korisnicima. Gledajući u financijske izvještaje ne možemo donijeti kvalitetan zaključak te je iz tog razloga potrebno napraviti kvalitetnu i detaljnu analizu financijskih izvještaja. Teorijski dio rada obuhvaća važnost i značenje financijskih izvještaja te definiranje i važnost analize financijskih izvještaja. U empirijskom dijelu rada...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA UDRUGA U SUSTAVU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA UDRUGA U SUSTAVU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA
Lea Čorić
Neprofitne institucije čine razne udruge građana, zaklade, ustanove kojima nije cilj ostvarenje dobiti već zadovoljenje potreba društva. Na temelju proučavanja uloge neprofitnih institucija u cjelokupnom poslovanju možemo zaključiti da u novije vrijeme neprofitne institucije imaju najbrži razvoj. Utemeljene su na Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji je na snazi od 3. listopada 2014. godine. Neprofitne institucije vode dvojno knjigovodstvo te...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA VOLONTERSKIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA VOLONTERSKIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Željana Radina
Neprofitni sektor može značajno doprinijeti općem dobru i društvenom razvoju pojedinog područja, a temeljni cilj neprofitnih organizacija nije ostvarivanje dobiti kao što je to slučaj u profitnih organizacija, već kroz svoje djelovanje nastoje služiti javnosti te kroz volonterske aktivnosti ostvarivati opće i društvene ciljeve. Uz razlike u samoj svrsi djelovanja, neprofitne organizacije razlikuju se od profitnih i kada se govori o računovodstvenoj regulativi, a ovim radom dan je...
ANALIZA FINANCIJSKOG POLOŽAJA I  USPJEŠNOSTI POSLOVANJA MEDIKA GRUPE
ANALIZA FINANCIJSKOG POLOŽAJA I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA MEDIKA GRUPE
Kristina Vojković
Svako poduzeća pa tako i Medika d.d. je dužno svake godine sastavljati godišnje financijske izvještaje i javno ih objavljivati kako bi bili dostupni svim korisnicima. U ovom radu se analiziralo poslovanje Grupe Medika kroz financijsku analizu poslovanja za razdoblje od četiri godine kako bi se ocjenila financijska stabilnost i uspješnost poduzeća. Cilj rada je analizirati i ocjeniti bonitet poslovanja Medike koristeći kao podlogu za analizu revidirane financijske izvještaje za...
ANALIZA FINANCIJSKOG POLOŽAJA I USPJEŠNOST POSLOVANJA INA GRUPE
ANALIZA FINANCIJSKOG POLOŽAJA I USPJEŠNOST POSLOVANJA INA GRUPE
Matea Modrić
Rad se bavi analizom financijskog položaja i uspješnosti poslovanja INA Grupe. U teorijskom je smislu utvrđena velika važnost financijskog izvještavanja za poslovne subjekte. Ono je i obveza regulirana zakonom, a ujedno i pruža važne podatke i informacije različitim skupinama korisnika kao što su investitori, vlasnici, menadžeri, šira javnost, i dr. Velika poduzeća dužna su objavljivati sva financijska izvješća: bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku,...
ANALIZA FINANCIJSKOG POLOŽAJA I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA TVRTKE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d
ANALIZA FINANCIJSKOG POLOŽAJA I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA TVRTKE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d
Josip Hrgović
Računovodstveno informiranje jedan je od najvažnijih čimbenika koji se odnose na analizu poslovanja i na donošenje poslovnih odluka. Cilj završnog rada je utvrditi financijski položaj i analizirati uspješnost poslovanja na primjeru poduzeća Čakovečki mlinovi d.d. Financijski izvještaji koji su provedeni u analizi su bilanca te račun dobiti i gubitka. Na temelju tih izvještaja napravljena je horizontalna i vertikalna analiza te analiza pomoću financijskih pokazatelja te na taj...

Paginacija