završni rad
UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE
završni rad

Ana Bašić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE : završni rad
AutorAna Bašić
Voditelj/MentorRatko Brnabić (mentor)
Sažetak rada
Osiguranje je gospodarska djelatnost u se pruža sigurnost svima zainteresiranima čiji imovinski interesi ili tjelesni integritet mogu biti ugroženi djelovanjem raznolikih opasnosti. Ta se zaštita ostvaruje sklapanjem ugovora o osiguranju. Pravni poslovi vezani za osiguranje nazivaju se poslovima osiguranja. Ugovorom o osiguranju obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj osiguranja se obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja. Sklapanjem ugovora o osiguranju zasniva se obveznopravni odnos, pa ugovor o osiguranju pripada u ugovore obveznog prava. Sklapanje ugovora nastaje obveza ispunjenja ugovorom predviđenih činidbi uzajamno za obje ugovorne stranke. Svaka od ugovornih strana se javlja kao i vjerovnik i dužnik. Osiguravatelj je obvezan isplatiti osigurninu u zamjenu za plaćenu premiju osiguranja. Prava i obveze stranaka mogu proizlaziti iz ugovora ili propisa. Sklapanjem ugovora nastaju pravne posljedice koje se propisane imovinskim(ugovornim) pravom osiguranja. Osiguranje se tijekom povijesnog razvoj pojmovno i sadržajno definiralo kao pravni posao s vlastitim pravnim obilježjima. Ta obilježja ga čine različitim od pravnih zbog čega je u svim suvremenim pravnim sustavima ugovor o osiguranju uređen kao poseban tipičan pravni posao. Osigurani je slučaj događaj prouzročen osiguranim rizikom, koji ima za posljedicu gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta, a kod osiguranja osoba tjelesnu ozljedu ili smrt ili u osiguranju života događaj kada se ispune ugovorom predviđene pretpostavke, npr. doživjeti određenu dob. Iz toga proizlazi da svaki neizvjesni događaj koji je prouzročio gubitak oštećenje osiguranog predmeta nije osigurani slučaj. Osigurani je slučaj samo onaj događaj koji je prouzročen osiguranim rizikom.
Ključne riječiosiguranje osigurani slučaj i osigurani rizik.
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaManagement malog poduzeća
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Insurance is an economic activity in the providing security to all interested parties whose property interests or physical integrity may be endangered by the various dangers. This protection is achieved by entering into the insurance contract. Legal affairs relating to insurance called insurance. The insurance contract obliges the policyholder to pay the insured or beneficiary insurer insured event occurs, a policyholder agrees to the insurer to pay the insurance premium. By concluding the insurance contract is based on contractual relation, but the insurance contract belongs in contracts obligations. Signing of the contract the obligation of fulfilling the contract provided for one action is mutual for both contracting parties. Each of the parties appears as the lender and the borrower. The insurer must pay the insurer in exchange for the paid insurance premium. The rights and obligations of the parties may result from contracts or regulations. By concluding the contract resulting legal consequences prescribed property (contractual) right insurance. Insurance during the historical development of conceptual and content defined as a legal business with its own legal characteristics. These features make it different from the law which is why in all modern legal systems of the insurance contract arranged as a special typical legal work. The insured event is an event caused by the insured risk, which results in loss or damage to the insured objects, and in personal insurance personal injury or death or in life insurance when doing fulfilled the contract provided for the assumption, for example, experience a certain age. It follows that any uncertain event that caused the loss of damage to the insured object is not insured event. The insured event is just one event that caused the insured risk.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)insurance insured event and the insured risk.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:392121
PohranioIvana Gizdić