Paginacija

ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA NA PRIMJERU ODABRANIH GRAĐEVINSKIH PODUZEĆA
ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA NA PRIMJERU ODABRANIH GRAĐEVINSKIH PODUZEĆA
Gordana Maras
Glavni cilj ovog rada bila je procjena sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća PLING d.o.o. , CMB d.o.o. i MINERI d.o.o. analizom financijskih izvještaja temeljem pojedinačnih financijskih pokazatelja i skupine pokazatelja. U analizi su korišteni financijski izvještaji za 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu kako bi se utvrdila tendencija odnosno dinamika promjena kroz promatrano razdoblje. Došlo se do zaključka da su sva tri poduzeća poslovala s pozitivnim rezultatom tijekom...
ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA PODUZEĆA ''GALEB'' D.D., OMIŠ U VREMENSKOM PERIODU 2012-2016
ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA PODUZEĆA ''GALEB'' D.D., OMIŠ U VREMENSKOM PERIODU 2012-2016
Marina Grbavac
Pri financijskoj analizi nekog poduzeća potrebno je imati financijske izvještaje s tim da je naglasak na bilanci i računu dobiti i gubitka. Iz njih se dobivaju ključni podaci kojima se izračunavaju financijski pokazatelji. Financijski pokazatelji pružaju uvid u financijsko stanje poduzeća u određenom vremenskom terminu, pomoću njih se stvaraju daljni planovi i strategije zbog čega su od iznimne važnosti za vođenje poslovanja. Svako poduzeće dužno je sastavljati financijske...
ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA PODUZEĆA „POMGRAD GRADNJA”, D.O.O., SPLIT S PRIJEDLOGOM BUDUĆEG POSLOVANJA
ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA PODUZEĆA „POMGRAD GRADNJA”, D.O.O., SPLIT S PRIJEDLOGOM BUDUĆEG POSLOVANJA
Marija Milavić
U analizi pokazatelja uspješnosti poslovanja koriste se podaci iz financijskih izvještaja toĉnije bilance i raĉuna dobiti i gubitka koji sumiraju kljuĉne odnose koji govore o financijskim uspjesima poduzeća i iz kojih se mogu išĉitati podaci potrebni za poboljšanje performansi poduzeća. Financijski pokazatelji se izraĉunavaju na temelju podataka iz financijskih izvještaja i oni su mjerila financijskog stanja u poduzeću. Pomgrad gradnja d.o.o., Split je poduzeće osnovano 2000....
ANALIZA FINANCIJSKOG ZDRAVLJA NA PRIMJERU DRUŠTVA S PRAVNOM OSOBNOŠĆU CRVENOG KRIŢA U HRVATSKOJ
ANALIZA FINANCIJSKOG ZDRAVLJA NA PRIMJERU DRUŠTVA S PRAVNOM OSOBNOŠĆU CRVENOG KRIŢA U HRVATSKOJ
Emi Pezer
Ciljevi poslovanja neprofitnih organizacija nisu usmjereni prema ostvarivanju profita. Djelatnošću neprofitnih organizacija osigurava se zadovoljenje općih interesa i zajedničkih potreba šire zajednice isporukom dobara i usluga. Ključni aspekt neprofitnih organizacija su iskrenost i otvorenost prema svakoj osobi koja je uloţila vrijeme, novac i vjeru u organizaciju, odgovornost i pouzdanost. Kako bi neprofitne organizacije dokazale da su odgovorne i pouzdane u svom poslovanju nuţno...
ANALIZA GLAVNIH PREPREKA KOD PRIVLAČENJA STRANIH INVESTICIJA U REPUBLIKU HRVATSKU
ANALIZA GLAVNIH PREPREKA KOD PRIVLAČENJA STRANIH INVESTICIJA U REPUBLIKU HRVATSKU
Boris Komlenović
Predmet ovog rada je identificiranje i analiza glavnih prepreka koje su bitne kod privlačenja stranih izravnih investicija na primjeru Republike Hrvatske. U drugom poglavlju su predstavljene teorijske osnove u svrhu pravilnog razumijevanja daljnjeg sadržaja rada. Identificirani su svi faktori u privlačenju FDI - a na temelju sekundarnih podataka. Dok je umanjena vrijednost nekih faktora za koje se smatralo da imaju velik utjecaj na privlačenje FDI - a, tako se i dodalo na vrijednosti...
ANALIZA GOTOVINSKIH KREDITA U PRAKSI HRVATSKIH BANAKA
ANALIZA GOTOVINSKIH KREDITA U PRAKSI HRVATSKIH BANAKA
Jure Svračak
Problem ovog završnog rada bio je gotovinski kredit i sve stavke koje se vežu uz njega. Cilj ovog završnog rada je bio odabrati nekoliko banaka, obraditi i analizirati gotovinske kredite na financijskom tržištu kapitala Republike Hrvatske. Podaci su se primjenjivali matematičkim i statističkim metodama iz područja financijske matematike. Pomoću teorijskog djela modela otplate zajma i otplatnih tablica prikazali smo dijelove zajma. Osim matematičkog aspekta izračuna osvrnuli smo...
ANALIZA GRADSKIH PRORAČUNA U JADRANSKOJ HRVATSKOJ
ANALIZA GRADSKIH PRORAČUNA U JADRANSKOJ HRVATSKOJ
Matija Doko
U diplomskom radu prikazuje se važnost lokalnih proračuna za sve jedinice lokalnih samouprava, odnosno financijski izvještaji najvećih gradova Jadranske Hrvatske ( Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik). Zadatak diplomskog rada je na temelju dostupnih podataka sa stranica Ministarstva financija i podataka dobivenih od odabranih gradova provesti analizu o prihodima i rashodima, primitcima i izdatcima odabranih gradova gdje je se došlo do zaključka da su odabrani radovi homogeniji prema...
ANALIZA I IZBOR OPTIMALNOG MODELA PLAĆENIH OGLASA U TURIZMU
ANALIZA I IZBOR OPTIMALNOG MODELA PLAĆENIH OGLASA U TURIZMU
Frane Grubišić
Oglašavanje se mijenja iz dana u dan, odnosno promijenilo se pojavom interneta. Trendovi se mogu mijenjati no Internet će još dugo vremena ostati vladar na tržištu. Htjeli to ili ne htjeli, jedino prilagodbom se može nastaviti uspješno poslovati. Turizam nije nikakva iznimka. Google AdWords i Facebook Ads nameću se sami po sebi i nikako ih se ne smije ignorirati. Konkurencija sigurno neće čekati. Idealna su nadopuna vašim turističkim oglasima na jednom od najpopularnijih...
ANALIZA I KOMPARACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA BENKOVIĆ D.O.O. I BOŠANA D.O.O.
ANALIZA I KOMPARACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA BENKOVIĆ D.O.O. I BOŠANA D.O.O.
Ivana Katuša
Cilj ovog istraživanja bio je analizom godišnjih financijskih izvještaja utvrditi i usporediti uspješnost poslovanja poduzeća Benković d.o.o. i Bošana d.o.o. Ovim radom obuhvaćeno je poslovanje navedenih poduzeća za 2014. i 2015. godinu. Provedene su horizontalna i vertikalna analiza te analiza putem pojedinih financijskih pokazatelja. Zbog organizacijske strukture i naravi poduzeća Benković d.o.o. i Bošana d.o.o. nisu izračunati svi pokazatelji, kao što su primjerice...
ANALIZA I KRETANJE PLAĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA I KRETANJE PLAĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Karla Dapić
Plaće su dohodak radnika ostvaren kao naknada za obavljeni rad, a sastoje se od pet osnovnih dijelova: osnovne plaće, na temelju koje se naknadno odreĊuju stimulativni dijelovi plaće, dodataka na plaću, naknada i udjela u dobiti. Plaća se isplaćuje radniku u novcu, a treba razlikovati bruto od neto plaće. Iz bruto plaće izdvajaju se doprinosi za buduću mirovinu i porezi za davanja državi te se od plaće odbija osobni odbitak, koji ovisi o broju djece ili uzdržavanih ĉlanova...
ANALIZA I PROCJENA ODRŽIVOSTI ULAGANJA U OSNIVANJE TURISTIČKE AGENCIJE
ANALIZA I PROCJENA ODRŽIVOSTI ULAGANJA U OSNIVANJE TURISTIČKE AGENCIJE
Bojana Šegedin
Poslovni plan prikazuje opis poslovne ideje i strategija koje su potrebne za realizaciju poslovne ideje. Pri ostvarivanju bilo kakve ideje potrebno je proučiti analizu i ocjenu održivosti ideje. Poslovni plan daje uvid ideje investitorima i ostalim korisnicima. Najvažnije je proučiti financijsku održivost kako bih se mogla ispitati isplativost i opravdanost ulaganja u poslovnu namjeru. Završni rad prikazuje poslovni plan za otvaranje turističke agencije „Buggy tours Korcula“....
ANALIZA I UNAPREĐENJE POSLOVANJA HOTELA BRAČKA PERLA
ANALIZA I UNAPREĐENJE POSLOVANJA HOTELA BRAČKA PERLA
Goran Perković
Završni rad proučava segment turističke industrije - hotel. U radu je prezentirana teorijska podloga o razvoju hotelijerstva, te analiza poslovanja i načini unapređenja poslovanja hotela Bračka Perla. Hotel Bračka Perla je odabran jer je primjer malog obiteljskog hotela kojih je sve više u turističkoj ponudi hrvatske, te se način i rezultati poslovanja mogu preslikati i na druge hotele slične strukture. Da bi se utvrdila uspješnost poslovanja analizirani su svi bitni faktori kao...

Paginacija