Paginacija

ANALIZA EFIKASNOSTI MODELA ZA PREDVIĐANJE FINANCIJSKE NESTABILNOSTI PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA EFIKASNOSTI MODELA ZA PREDVIĐANJE FINANCIJSKE NESTABILNOSTI PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Tea Smodlaka
Uvijek aktualna tema financijske nestabilnosti: stečaja, insolventnosti koja se obrađuje u raznim znanstvenim djelima navela je i ovog autora da pokuša iznaći optimalni model za predviđanje financijske nestabilnosti na poduzećima u Republici Hrvatskoj. Dan je pregled najistaknutijih modela prema godinama njihova razvoja te su dana i ograničenja pojedinih modela. Rezultati su dobiveni korištenjem povijesnih financijskih informacija poduzeća iz proizvodnog sektora Republike Hrvatske...
ANALIZA EFIKASNOSTI TERCIJARNOG OBRAZOVANJA ZEMALJA EU U OSTVARIVANJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA
ANALIZA EFIKASNOSTI TERCIJARNOG OBRAZOVANJA ZEMALJA EU U OSTVARIVANJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA
Klara Jurčak
U ovom radu je korištena analiza omeđivanja podataka kako bi se izračunao koeficijent tehničke efikasnosti tercijarnog obrazovanja te njegov utjecaj na ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja. Istraživanje je obuhvatilo 27 zemalja članica EU u 2014. godini i 2018. godini pri čemu su inputi broj studenata, broj akademskog osoblja, broj diplomiranih te outputi broj zaposlenih nakon studiranja i ukupni rezultat postignutih ciljeva održivog razvoja. Koeficijent tehničke efikasnosti je...
ANALIZA EFIKASNOSTI TRGOVINE NA MALO PO ŽUPANIJAMA REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA EFIKASNOSTI TRGOVINE NA MALO PO ŽUPANIJAMA REPUBLIKE HRVATSKE
Marija Crnov
U ovom radu se analizira efikasnost hrvatskih županija s aspekta trgovine na malo pomoću analize omeđivanja podataka (AOMP). AOMP predstavlja neparametarsku analizu koja se koristi za procjenu efikasnosti pomoću inputa i outputa. Cilj rada je identificirati efikasne županije koje će predstavljati ogledni primjerak svim neefikasnim županijama. U analizi su korišteni CCR i BCC model. Prema CCR modelu su identificirane četiri efikasne županije (Grad Zagreb, Ličko-senjska, Zadarska i...
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE
„LTH METALNI LIJEV“ D.O.O., BENKOVAC
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE „LTH METALNI LIJEV“ D.O.O., BENKOVAC
Ivan Bačić
U završnom radu istraživalo se kako eksterna okolina utječe na poduzeće, odnosno u ovom slučaju na poduzeće „LTH Metalni lijev“ d.o.o., Benkovac. U uvodnom dijelu navedeni su predmet istraživanja, problem rada, ciljevi rada, metode rada te struktura rada. Nadalje, u drugom dijelu obrađuje se pojam strateške analize okoline poduzeća, odnosno njezine eksterne okoline s posebnim naglaskom na opću i poslovnu okolinu odnosno njihove metode i tehnike analiziranja. Treći dio odnosi...
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE HNK HAJDUK š.d.d.
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE HNK HAJDUK š.d.d.
Mihael Matijašević
Problem istraživanja i razlog pisanja ovog rada je promjenjiva okolina i potreba za ovladavanjem iste. Teorijski dio prikazuje što bi bila strateška analiza, s kojim problemima se menadžeri susreću, koje metode i tehnike koriste kako bi prikazali te napravili stratešku analizu okoline u kojoj poduzeće svakodnevno djeluje. Fokalna točka rada je „eksterna okolina“ poduzeća, kako ista djeluje na poduzeće, koliki je utjecaj i što poduzeće može učiniti kako bi smanjilo utjecaj...
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE PODUZEĆA IMPOL – TLM d.o.o.
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE PODUZEĆA IMPOL – TLM d.o.o.
Daria Batinica
U ovome radu obrađena je tema analize okoline poduzeća „Impol – TLM d.o.o.“ Da bi pobliže objasnili što je to točno okolina, trebamo prvenstveno definirati što je to menadžment i kakva je poveznica između njega i okoline. Menadžment možemo definirati kao proces, vještinu, znanstvenu disciplinu, profesiju ili funkciju u organizaciji, tj. nositelje određenih funkcija. Menadžment kao vještinu treba shvatiti kao sposobnost da se, više ili manje uspješno, obnašaju funkcije...
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE PODUZEĆA KRAŠ d.d.
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE PODUZEĆA KRAŠ d.d.
Petra Hrga
Rad ne sadrži sažetak.
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE PODUZEĆA PODRAVKA D.D.
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE PODUZEĆA PODRAVKA D.D.
Antonija Jurin
U ovom završnom radu posvetilo se temi eksterna okolina poduzeća te je na primjeru poduzeća Podravka d.d. ona detaljno obrađena. U teorijskom dijelu se definirala okolina i njezina dva segmenta, a to su eksterna i interna okolina. Eksterna okolina se dijeli na poslovnu i opću. Spominju se također metode i tehnike za analizu okoline, a na primjeru poduzeća Podravka d.d. detaljno je analizirana tehnologija koja je jedna od najjačim Podravkinih snaga. U radu su prikazani najvažniji...
ANALIZA ELEMENATA PRIVLAČNOSTI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA NA PRIMJERU ACI MARINE SPLIT
ANALIZA ELEMENATA PRIVLAČNOSTI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA NA PRIMJERU ACI MARINE SPLIT
Vanesa Cecić
Glavni cilj ovog diplomskog rada/istraživanja bio je ispitati stavove/mišljenja nautičkih turista o elementima ponude luka nautičkog turizma koji predstavljaju privlačne determinante/faktore za dolazak nautičkih turista na Jadran, s naglaskom na ACI Marinu Split, te donijeti zaključak o faktorima koji utječu na potražnju za nautičkim turizmom u ACI Marini Split, te pozitivnim i/ili negativnim utjecajem analiziranih elemenata/faktora. U prvom dijelu rada predstavljeni su problem i...
ANALIZA EMIGRACIJSKIH PROCESA I TRŽIŠTA RADA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
ANALIZA EMIGRACIJSKIH PROCESA I TRŽIŠTA RADA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Marinela Turković
Prostorno kretanje stanovništva je pozitivna pojava ako je riječ o umjerenom iseljavanju, odnosno useljavanju koje može pozitivno djelovati na zemlju primateljicu doseljenika(zemlja imigracije) i na zemlju podrijetla doseljenika (zemlja emigracije). U teoriji se razlikuju push faktori, tj. čimbenici poticanja na odlazak iz države i pull faktori tj, čimbenici privlačenja u drugu državu ili povratka u državu podrijetla. Naglasak je stavljen na ekonomske push faktore, odnosno na stanje...
ANALIZA FAZA DISTRIBUCIJE PODUZEĆA AKUO ENERGY
ANALIZA FAZA DISTRIBUCIJE PODUZEĆA AKUO ENERGY
Neven Karabatić
U ovome završnom radu smo analizirali faze distribucije na primjeru poduzeća Akuo Energy. Faze distribucije su sljedeće: naručivanje i isporuka, skladištenje, upravljanje zalihama, manipulacija robom te prijevoz. Svaka faza ima svoje prednosti i nedostatke, analiziraju se radi unaprjeđivanja poslovanja poduzeća. Akuo Energy svaku fazu prilagođava ovisno o internim i eksternim faktorima koji utječu na njihov oblik poslovanja. Svaka faza je detaljno analizirana na primjeru velikog...
ANALIZA FAZA DISTRIBUCIJE PODUZEĆA IVANO D.O.O.
ANALIZA FAZA DISTRIBUCIJE PODUZEĆA IVANO D.O.O.
Ana Marinović
Distribucija je učinkovito kretanje gotovih proizvoda od kraja proizvodne linije do potrošača. Krajnji cilj svakog poduzeća je povećanje vrijednosti robe kroz aktivnosti distribucije kao što su teretni prijevoz, skladištenje, materijali za rukovanje, pakiranje, kontrola zaliha, odabir mjesta skladišta, obrada narudžbe i servisiranje potrošača, odnosno prodajna cijena isporučene robe kupcima veća je od ukupnih troškova nastalih u proizvodnim i distribucijskim aktivnostima....

Paginacija